Contact & info

Contact

De Waterheuvel

Sarphatistraat 41
1018 EW Amsterdam
tel. 020 626 46 42
fax. 020 638 85 51
info@waterheuvel.nl

Openingstijden:

Maandag: 8.45 tot 19.30 uur
Dinsdag: 8.45 tot 17.00 uur
Woensdag: 8.45 tot 17.00 uur
Donderdag: 8.45 tot 19.30 uur
Vrijdag: 8.45 tot 17.00 uur

Contact & info

Info

Vertrouwenspersoon

Leden van De Waterheuvel kunnen klachten en/of meldingen doen, die betrekking hebben op De Waterheuvel, bij een vertrouwenspersoon. Hiervoor kunnen leden een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersonen van HVO Querido.

Lina Elise Berger 0800-5556661 (gratis nummer) op ma/di/do

lina.berger@hvoquerido.nl

Frank Schneider 0800-5556662 (gratis nummer) op woe/vrij

frank.schneider@hvoquerido.nl

 


 

Contact & info

Gedragscode De Waterheuvel

Uitgangspunten

De Waterheuvel zet zich in voor het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een psychiatrische achtergrond. We willen onze leden laten profiteren van een sociaal netwerk, educatie mogelijkheden en betaald werkprogramma’s om talenten te ontwikkelen en een plek te vinden in de maatschappij.

De Waterheuvel is een diagnose vrije zone; we richten ons op de kwaliteiten van onze leden en niet op ziektebeelden. Zo krijgen onze leden de kans om zichzelf, zonder stigma, te ontplooien.

Dit klimaat van steun, hoop en optimisme komt tot stand door een gelijkwaardige omgang met elkaar waar we elkaar zonder oordeel tegemoet treden.

Hoe gaan we met elkaar om?

Elkaar met respect tegemoet treden en behandelen. Niet iedereen is hetzelfde. We gaan ervan uit dat binnen De Waterheuvel er een behoorlijke diversiteit kan zijn op grond van leeftijd, sekse, seksuele leven, geloof of levensovertuiging, etniciteit, politieke gezindheid, etc. Verschillen in gedrag en zienswijzen kunnen optreden. Door een open cultuur kunnen deze verschillen naast elkaar bestaan en indien nodig bespreekbaar worden gemaakt.

  • Elkaar als gelijkwaardig beschouwen.
  • Elkaars mening serieus nemen.
  • Elkaar durven en kunnen aanspreken.
  • Openstaan voor opbouwende kritiek.
  • Afspraken nakomen.

Om ervoor te zorgen dat De Waterheuvel een veilige plek is waar men zich welkom voelt, worden omgangsvormen die een bedreiging vormen voor de algemene veiligheid van de clubhuisgemeenschap, zoals agressief of gewelddadig zijn naar elkaar, discrimineren, pesten, uitsluiten, roddelen over de ander, (seksueel) intimideren niet getolereerd.

Ongewenst is ook het onder invloed zijn van alcohol, drugs, of andere (geestverruimende) middelen. .

# standard 2 “Het Clubhuis beslist over het toelaten van nieuwe leden. Het lidmaatschap staat open voor een ieder met een psychiatrische achtergrond, tenzij die persoon een duidelijke en acute bedreiging vormt voor de algemene veiligheid van de Clubhuisgemeenschap”

 Zorgvuldigheid

Werken bij De Waterheuvel vraagt dat je zorgvuldig omgaat gaat met (bedrijfs- én persoonlijke) informatie. Vertrouwelijke informatie moet daarom goed opgeborgen en bewaard. Iedereen moet ervan op aan kunnen dat er discreet en zorgvuldig omgegaan wordt met zijn of haar verhaal en gegevens.

Het voorzichtig en met respect omgaan met materialen (waaronder vervoermiddelen) en apparatuur die door De Waterheuvel ter beschikking zijn gesteld, met inachtneming van de (veiligheids)voorschriften en eventuele nadere richtlijnen.

Wat te doen bij het niet naleven van gedragscode

Afhankelijk van de aard en de ernst van het niet nakomen van de gedragscode, zijn er diverse manieren om leden en staf daarop aan te spreken, variërend van bespreking van het voorval, een (officiële) waarschuwing, een schorsing tot ontslagaanvraag (in geval van stafleden). De directeur heeft hierin uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid.

# standard 11 “De verantwoordelijkheid voor het functioneren van het Clubhuis rust bij leden, staf en uiteindelijk bij de Clubhuis directeur. Centraal bij deze verantwoordelijkheid staat dat leden en staf bij alle facetten van de organisatie betrokken zijn”

De periode tijdens en na schorsing.

Tijdens de periode dat leden tijdelijk niet welkom zijn op De Waterheuvel wordt door staf contact gehouden om het geschorste lid te kunnen blijven ondersteunen indien nodig. Ook wordt op deze manier de terugkeer naar De Waterheuvel weer mogelijk gemaakt.

# standard 6 “Leden hebben na een periode van afwezigheid, ongeacht de lengte ervan, recht op onmiddellijke toegang tot het Clubhuis, tenzij hun terugkeer een bedreiging vormt voor de Clubhuisgemeenschap”

Contact & info

Kwaliteitssysteem

De Waterheuvel is onderdeel van een internationaal netwerk van clubhuizen. De overkoepelende organisatie, Clubhouse International, houdt toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen zoals deze worden verwoord in de 37 Standards. Een correcte uitvoering levert een accreditatie voor 3 jaar op. Meer informatie is terug te vinden in het meest recente accreditatierapport.

Accreditation letter De Waterheuvel 2016

Accreditation Report De Waterheuvel 2016

Accreditation 3 year De Waterheuvel 2017

Jaarrekening

Stichting De Waterheuvel jaarrekening 2017