Contact & info

Contact

De Waterheuvel

Sarphatistraat 41
1018 EW Amsterdam
tel. 020 626 46 42
fax. 020 638 85 51
info@waterheuvel.nl

Openingstijden:

Maandag: 8.45 tot 19.30 uur
Dinsdag: 8.45 tot 17.00 uur
Woensdag: 8.45 tot 17.00 uur (van 16:00 – 21:00 avond voor jongvolwassenen)
Donderdag: 8.45 tot 19.30 uur
Vrijdag: 8.45 tot 16:30 uur

Contact & info

Info

Vertrouwenspersoon

Leden van De Waterheuvel kunnen klachten en/of meldingen doen, die betrekking hebben op De Waterheuvel, bij een vertrouwenspersoon. Hiervoor kunnen leden van maandag tot en met vrijdag een beroep doen op:

Klachten

Klachtenregeling De Waterheuvel

 

Contact & info

Gedragscode De Waterheuvel

Uitgangspunten

De Waterheuvel zet zich in voor het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een psychiatrische achtergrond. We willen onze leden laten profiteren van een sociaal netwerk, educatie mogelijkheden en betaald werkprogramma’s om talenten te ontwikkelen en een plek te vinden in de maatschappij.

De Waterheuvel is een diagnose vrije zone; we richten ons op de kwaliteiten van onze leden en niet op ziektebeelden. Zo krijgen onze leden de kans om zichzelf, zonder stigma, te ontplooien.

Dit klimaat van steun, hoop en optimisme komt tot stand door een gelijkwaardige omgang met elkaar waar we elkaar zonder oordeel tegemoet treden.

Hoe gaan we met elkaar om?

Elkaar met respect tegemoet treden en behandelen. Niet iedereen is hetzelfde. We gaan ervan uit dat binnen De Waterheuvel er een behoorlijke diversiteit kan zijn op grond van leeftijd, sekse, seksuele leven, geloof of levensovertuiging, etniciteit, politieke gezindheid, etc. Verschillen in gedrag en zienswijzen kunnen optreden. Door een open cultuur kunnen deze verschillen naast elkaar bestaan en indien nodig bespreekbaar worden gemaakt.

 • Elkaar als gelijkwaardig beschouwen.
 • Elkaars mening serieus nemen.
 • Elkaar durven en kunnen aanspreken.
 • Openstaan voor opbouwende kritiek.
 • Afspraken nakomen.

Om ervoor te zorgen dat De Waterheuvel een veilige plek is waar men zich welkom voelt, worden omgangsvormen die een bedreiging vormen voor de algemene veiligheid van de clubhuisgemeenschap, zoals agressief of gewelddadig zijn naar elkaar, discrimineren, pesten, uitsluiten, roddelen over de ander, (seksueel) intimideren niet getolereerd.

Ongewenst is ook het onder invloed zijn van alcohol, drugs, of andere (geestverruimende) middelen. .

# standard 2 “Het Clubhuis beslist over het toelaten van nieuwe leden. Het lidmaatschap staat open voor een ieder met een psychiatrische achtergrond, tenzij die persoon een duidelijke en acute bedreiging vormt voor de algemene veiligheid van de Clubhuisgemeenschap”

 Zorgvuldigheid

Werken bij De Waterheuvel vraagt dat je zorgvuldig omgaat gaat met (bedrijfs- én persoonlijke) informatie. Vertrouwelijke informatie moet daarom goed opgeborgen en bewaard. Iedereen moet ervan op aan kunnen dat er discreet en zorgvuldig omgegaan wordt met zijn of haar verhaal en gegevens.

Het voorzichtig en met respect omgaan met materialen (waaronder vervoermiddelen) en apparatuur die door De Waterheuvel ter beschikking zijn gesteld, met inachtneming van de (veiligheids)voorschriften en eventuele nadere richtlijnen.

Wat te doen bij het niet naleven van gedragscode

Afhankelijk van de aard en de ernst van het niet nakomen van de gedragscode, zijn er diverse manieren om leden en staf daarop aan te spreken, variërend van bespreking van het voorval, een (officiële) waarschuwing, een schorsing tot ontslagaanvraag (in geval van stafleden). De directeur heeft hierin uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid.

# standard 11 “De verantwoordelijkheid voor het functioneren van het Clubhuis rust bij leden, staf en uiteindelijk bij de Clubhuis directeur. Centraal bij deze verantwoordelijkheid staat dat leden en staf bij alle facetten van de organisatie betrokken zijn”

De periode tijdens en na schorsing.

Tijdens de periode dat leden tijdelijk niet welkom zijn op De Waterheuvel wordt door staf contact gehouden om het geschorste lid te kunnen blijven ondersteunen indien nodig. Ook wordt op deze manier de terugkeer naar De Waterheuvel weer mogelijk gemaakt.

# standard 6 “Leden hebben na een periode van afwezigheid, ongeacht de lengte ervan, recht op onmiddellijke toegang tot het Clubhuis, tenzij hun terugkeer een bedreiging vormt voor de Clubhuisgemeenschap”

Contact & info

Kwaliteitssysteem

De Waterheuvel is onderdeel van een internationaal netwerk van clubhuizen. De overkoepelende organisatie, Clubhouse International, houdt toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen zoals deze worden verwoord in de 37 Standards. Een correcte uitvoering levert een accreditatie voor 3 jaar op. Meer informatie is terug te vinden in het meest recente accreditatierapport.

Accreditation letter De Waterheuvel 2016

Accreditation Report De Waterheuvel 2016

Accreditation 3 year De Waterheuvel 2017

 Jaarrekening + Jaarverslag

Jaarverslag De Waterheuvel 2016-2017

 

Stichting de Waterheuvel – jaarrekening 2019

 

Stichting de Waterheuvel Jaarrekening 2020

 

Stichting de Waterheuvel Jaarrekening 2021

 

Contact & info

Privacyverklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

De Waterheuvel is een stadsbrede voorziening voor Amsterdammers met een psychiatrische achtergrond die werkt volgens het clubhuismodel (Community Based Rehabilitation) met als doel de kwaliteit van leven van mensen met een psychiatrische achtergrond te verbeteren.

De Waterheuvel doet dit door:

 • leden op te nemen in de hechte en steunende clubhuisgemeenschap; waar men altijd welkom is, steun vindt en sociale contacten en -activiteiten;
 • op een gelijkwaardige wijze samen te werken in het clubhuis die bijdraagt aan groei van de leden;
 • (tijdelijk) betaald werk bij reguliere werkgevers beschikbaar te stellen voor leden om ervaring op te doen en hun cv’s op te bouwen.

 

Gegevens

 • Lidmaatschap De Waterheuvel. De gegevens zijn alleen in te zien door stafleden en directie. Deze anonieme ingevulde vragenlijsten worden door team onderzoek verder verwerkt.
 • Daarnaast vragen wij tijdens de kennismaking toestemming om achtergrondgegevens m.b.t. gezondheid, opleiding- en werkervaring en woonomstandigheden van je verzamelen. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor onderzoeksdoeleinden en worden anoniem verwerkt. Voor alle vragen geldt dat wanneer je er geen antwoord op wilt geven dat niet hoeft.
 • NAW- gegevens worden ingevoerd in de zgn. DBA, een excelbestand waar naam, adres-, email- en telefoongegevens van leden zijn opgeslagen. Dit DBA-bestand is opgeslagen op Sharepoint en alleen toegankelijk voor stafleden, directie en enkele daartoe bevoegde leden.
 • Wanneer je lid wilt worden van De Waterheuvel hebben we een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt toegelicht welke gegevens we nodig hebben en vragen we toestemming aan je om deze gegevens te mogen verzamelen. Het betreft algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, BSN en redenen waarom het potentiele nieuwe lid gebruik wil maken van De Waterheuvel. Deze gegevens zijn nodig om je goed te begeleiden, contact met je te kunnen houden en te kunnen verantwoorden bij onze financier, de Gemeente Amsterdam.

Inschrijving RIS 

Na een kennismakingsperiode waarin het lid een aantal dagen heeft kunnen meelopen wordt, wanneer er sprake is van een dagbestedingstraject in het kader van de WMO, inschrijving in RIS plaats (het gemeentelijk registratie systeem voor WMO). Hiervoor wordt, samen met het lid een ZRM (zelfredzaamheid matrix) ingevuld. Deze gegevens worden samen met het lid direct in RIS ingevoerd. Alleen staf is bevoegd en geautoriseerd in RIS te werken.                                   

Nieuwsbrief 

Een lid kan aangeven of hij/zij de (digitale) wekelijks nieuwsbrief wilt ontvangen: hiervoor wordt het emailadres toegevoegd aan de verzendlijst. Men kan zich ten alle tijden afmelden en zal het adres verwijderd worden uit de verzendlijst.

Registratie aan- en afwezigheid 

Dagelijks wordt aan- en afwezigheid van leden en staf genoteerd bij de balie. Deze registratie op naam wordt verzameld en bewaard ter verantwoording voor de gemeente en voor uitbetaling tegemoetkoming reiskosten van leden. De ingevulde registratielijsten worden in mappen in afgesloten kasten bewaard.

Reach Out

Leden, die een tijd afwezig zijn, kunnen worden benaderd met een telefoontje, mailtje of kaartje vanuit de Reach Out. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt hiervoor toestemming gevraagd en afgesproken op welke wijze contact gezocht mag worden. Leden werkzaam voor de Reach Out tekenen een verklaring dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de leden.

 

Rechten

Je hebt als lid van De Waterheuvel recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je hebt het recht over eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie over deze rechten vind je via de volgende link;

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Mocht je van deze rechten gebruik willen maken, dien je een schriftelijk verzoek in bij onderstaande contactpersoon. De Waterheuvel geeft binnen 4 weken na ontvangst verzoek uitsluitsel of zij aan het verzoek voldoet.

 

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op. Voor meer informatie:

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons