Algemene informatie

Sarphatistraat 41, 1018 EW Amsterdam

Contact Met De Waterheuvel

Gedragscode De Waterheuvel

Uitgangspunten

De Waterheuvel zet zich in voor het verbeteren van kwaliteit van leven van mensen met een psychiatrische achtergrond. We willen onze leden laten profiteren van een sociaal netwerk, educatie mogelijkheden en betaald werkprogramma’s om talenten te ontwikkelen en een plek te vinden in de maatschappij.

De Waterheuvel is een diagnose vrije zone; we richten ons op de kwaliteiten van onze leden en niet op ziektebeelden. Zo krijgen onze leden de kans om zichzelf, zonder stigma, te ontplooien.

Dit klimaat van steun, hoop en optimisme komt tot stand door een gelijkwaardige omgang met elkaar waar we elkaar zonder oordeel tegemoet treden.

Kwaliteitssysteem

De Waterheuvel is onderdeel van een internationaal netwerk van clubhuizen. De overkoepelende organisatie, Clubhouse International, houdt toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen zoals deze worden verwoord in de 37 Standards. Een correcte uitvoering levert een accreditatie voor 3 jaar op. Meer informatie is terug te vinden in het meest recente accreditatierapport.

Jaarrekening & Jaarverslagen

Privacyverklaring

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De Waterheuvel is een stadsbrede voorziening voor Amsterdammers met een psychiatrische achtergrond die werkt volgens het clubhuismodel (Community Based Rehabilitation) met als doel de kwaliteit van leven van mensen met een psychiatrische achtergrond te verbeteren.

 

De Waterheuvel doet dit door:

  • leden op te nemen in de hechte en steunende clubhuisgemeenschap; waar men altijd welkom is, steun vindt en sociale contacten en -activiteiten;
  • op een gelijkwaardige wijze samen te werken in het clubhuis die bijdraagt aan groei van de leden;
  • (tijdelijk) betaald werk bij reguliere werkgevers beschikbaar te stellen voor leden om ervaring op te doen en hun cv’s op te bouwen.

Gegevens

Lidmaatschap De Waterheuvel

Wanneer je lid wilt worden van De Waterheuvel hebben we een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt toegelicht welke gegevens we nodig hebben en vragen we toestemming aan je om deze gegevens te mogen verzamelen. Het betreft algemene persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, BSN en redenen waarom het potentiele nieuwe lid gebruik wil maken van De Waterheuvel. Deze gegevens zijn nodig om je goed te begeleiden, contact met je te kunnen houden en te kunnen verantwoorden bij onze financier, de Gemeente Amsterdam.

Daarnaast vragen wij tijdens de kennismaking toestemming om achtergrondgegevens m.b.t. gezondheid, opleiding- en werkervaring en woonomstandigheden van je verzamelen. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor onderzoeksdoeleinden en worden anoniem verwerkt. Voor alle vragen geldt dat wanneer je er geen antwoord op wilt geven dat niet hoeft.

NAW- gegevens worden ingevoerd in Salesforce, waar naam, adres-, email- en telefoongegevens van leden zijn opgeslagen. Salesforce is alleen toegankelijk voor stafleden, directie en enkele daartoe bevoegde leden. Met de leverancier van Salesforce zijn contract en privacy afspraken gemaakt.

Als een lid deelneemt aan een training van Clubhouse International of een ander clubhuis gaat bezoeken, kunnen NAW gegevens uitgewisseld worden.

Inschrijving RIS

Na een kennismakingsperiode waarin het lid een aantal dagen heeft kunnen meelopen wordt, wanneer er sprake is van een dagbestedingstraject in het kader van de WMO, inschrijving in RIS plaats (het gemeentelijk registratie systeem voor WMO). Hiervoor wordt, samen met het lid een ZRM (zelfredzaamheid matrix) ingevuld. Deze gegevens worden samen met het lid
direct in RIS ingevoerd. Alleen staf is bevoegd en geautoriseerd in RIS te werken. Het RIS is in beheer bij de gemeente Amsterdam. Deze is verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging.